บริษัท สมาร์ทเวลฟ์เมดเทค จำกัด (“เรา”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้งาน”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับผ่านเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เราจึงขอประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้องมูล (“นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล”) ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ว่าด้วยเรื่องบริษัทฯ มีการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร รวมไปถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านว่าบริษัทฯ ดำเนินการอย่างไร เมื่อใด และด้วยเหตุใด รวมทั้งมีข้อมูลและขั้นตอนอะไรบ้างที่บริษัทฯ นำมาใช้เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงเป็นความลับและปลอดภัย และบริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร รวมทั้งสิทธิต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

บริษัทฯ จึงขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อท่านจะได้ทราบและเข้าใจสิทธิต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือมีอยู่กับบริษัทฯ อนึ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม ดังนั้น ท่านควรกลับเข้ามาอ่านนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม หากนโยบายฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทันที

ข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม เว็บไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับคุณ การตั้งค่าของคุณ อุปกรณ์ของคุณ หรือเพื่อช่วยให้เว๊บไซต์ทำงานอย่างที่คุณต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถปฏิเสธไม่ให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ คลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของเรา อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าการบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานไซต์และบริการที่เรามีให้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจากข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวหรือโดยรวมกับข้อมูลที่ระบุตัวตนอื่นที่บริษัทฯ มีอยู่หรือบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับ ขอบเขตการให้บริการและ/หรือประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจหรือที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาให้กับท่าน

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมหรือถือครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านเลือกใช้หรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

• รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และสัญชาติ

• รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ โทรศัพท์และบัญชีโซเชียลมีเดีย

• รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุและยืนยันตัวตน เช่น รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

• รายละเอียดทางการเงิน เช่น ประวัติการจ่ายเงินของท่าน หมายเลขบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร

• เนื้อหาของผู้ใช้ คือข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากผู้ใช้นอกเหนือจากข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลที่ผู้ใช้รายงาน, ข้อมูลการสำรวจ เช่นข้อความ, วิดีโอ, ข้อความ, เพลง, ซอฟต์แวร์, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิกหรือวัสดุอื่นๆ ที่สร้างขึ้น โดยผู้ใช้บริการ

• ข้อมูลพฤติกรรมบนเว็บ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้งานบนเว็บไซต์ ของเรา ที่รวบรวมผ่านไฟล์บันทึก, คุกกี้ และเทคโนโลยีเว็บบีคอน

• ข้อมูลรวม หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำไปปะปนและรวมอยู่กับข้อมูลของผู้ใช้งานอื่น เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้ ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของผู้ใช้งานคนใดคนหนึ่งได้

• ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและถือครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive data) ของท่าน เช่น

• ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล

• เชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์

หากท่านไม่ให้หรือไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ หรือไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น บริษัทฯ อาจไม่สามารถติดต่อกับท่าน หรือเข้าทำสัญญากับท่าน หรือปฏิบัติภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ตามสัญญาที่ทำกับท่านไว้ได้

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยุติธรรมและจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์เจาะจง อีกทั้ง ได้กำหนดเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายบางประการ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ นำมาประมวลผล

ก. การใช้ข้อมูลของคุณไปในทางที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้แก่

1. เปิดบัญชีผู้ใช้งาน อนุญาตให้มีการซื้อ และจัดการการชำระเงิน สื่อสารกับคุณ และการกระทำอื่นๆปรับใช้ตามความต้องการของคุณ (เช่น การแนะนำลูกค้า)

2. ให้ และเพิ่มการใช้งานบนเว็บไซต์และโมบายล์แอปพลิเคชัน รวมถึงการยืนยันการใช้งานของคุณ และให้บริการข้อมูลแบบจำเพาะ รวมถึงการติดตามการใช้งานบริการของเรา

3. ติดต่อคุณเกี่ยวกับเรื่องบัญชีการใช้งาน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา (เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย, ปรับเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัย, หรือประเด็นอื่นๆ)

4. บังคับใช้เงื่อนไขการใช้บริการและข้อตกลงอื่นๆ

5. ติดตามและตรวจสอบและป้องกันการใช้งานที่ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อต่อต้านสแปม และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอื่นๆ

6. เพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนากิจกรรมอื่นๆ อันอาจจะเป็น การประมวลผลข้อมูลและงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และการดำเนินการควบคุมมาตรฐานต่างๆ

7. การปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านต่อองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข. เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ และส่งมอบรายงานผลตรวจสุขภาพ

การจะได้มาซึ่งผลวิเคราะห์ผ่านบริการของเรานั้น คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และลงทะเบียนชุดเก็บตัวอย่างเข้าระบบ และทำการส่งตัวอย่างนั้นกลับมายังบริษัทของเราก่อน ห้องปฏิบัติการของเราจะดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างที่คุณได้ส่งกลับมาให้เรา โดยการส่งมอบข้อมูลดิบ (raw data) จากสารพันธุกรรมให้เรา หลังจากนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลดิบจากสารพันธุกรรมแล้ว เราจะทำการวิเคราะห์และส่งมอบรายงานผลวิเคราะห์ให้คุณผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา (เวบไซต์และ/หรือโมบายล์แอพพลิเคชัน) ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อ เราจะทำทุกวิถีทางในการพัฒนาบริการของเรา เช่น การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการระบุการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ค. ทำการส่งแบบสอบถามและจัดโพล

เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณ จึงอาจมีการส่งแบบสอบถาม โพล หรือการร้องขอให้คุณช่วยพูดถึงผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเลือกได้เองว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการจะแบ่งปันให้เรา และสามารถปฏิเสธได้หากไม่ต้องการ

ง. เพื่อให้บริการด้านการสื่อสารและการตลาด

เมื่อคุณได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเรา คุณกำลังยอมรับว่าเราอาจมีการส่งโปรโมชันและการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆผ่านอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชัน อาจมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการของเราเป็นระยะ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่และโปรโมชัน คุณสามารถยกเลิกการติดตามและการสื่อสารจากเราได้ทุกเมื่อ

จ. ข้อจำกัดการใช้และเปิดเผยข้อมูล

• เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลใดของคุณให้แก่นายจ้าง หรือผู้รับประกันภัยของคุณ

• รายงานผลวิเคราะห์ของคุณอาจะถูกเปิดเผยแก่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือใครก็ตามที่คุณยินยอมให้เปิดเผยในฐานะโค้ชด้านสุขภาพของคุณ ระหว่างที่ใช้บริการของเรา

• เราจะไม่เปิดเผยรายงานผลของคุณให้คนอื่นใดทราบหรือรับรู้เด็ดขาด หากไม่ได้ถูกสั่งโดยคำสั่งของกฎหมาย

• หากมีผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ของเราไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง จะต้องได้รับการยินยอมจากคุณให้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเท่านั้น ถึงจะมีผลทางกฏหมายได้

• เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นถูกสั่งโดยคำสั่งศาล กฎหมาย หรือการบังคับใช้อื่นๆ

ความยินยอม

นอกเหนือจากฐานทางกฎหมายต่างๆ ข้างต้น บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความยินยอมของท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่าน เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นใดให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่กิจกรรมการประมวลผลของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (sensitive personal data) ของท่าน ซึ่งหากบริษัทฯ จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้ท่านยืนยันการตัดสินใจในการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้กับท่านได้ เนื่องจากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะชี้แจงให้ท่านทราบอย่างชัดเจนในเวลาที่บริษัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิต่างๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของ ซึ่ง ภายใต้พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิดังกล่าวประกอบด้วย

1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ และท่านยังสามารถขอให้บริษัทฯ เปิดเผยแหล่งที่มาที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

2. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/องค์กรอื่น หรือขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้โอนไปยังบุคคล/องค์กรอื่น เว้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านด้วยเหตุทางเทคนิค

3. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่มีเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถคัดค้านได้ เหตุดังกล่าวอาจรวมถึงเหตุผลตามกฎหมายหรือเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อปฏิบัติตาม เพื่อการใช้สิทธิ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

4. สิทธิในการขอลบข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

2. ท่านได้ถอนความยินยอมของท่านในการรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูล และบริษัทฯ ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายอีกต่อไปที่จะรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3. ท่านได้คัดค้านการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอ และ/หรือ

4. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้มีรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องกฎหมายภายใต้พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเพื่อดูข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ทำให้เข้าใจผิด

2. ข้อมูลส่วนบุคคลควรต้องถูกลบ หรือทำลายเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย แต่ท่านขอให้เพียงแค่จำกัดการใช้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นที่ต้องร้องขอให้มีการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย รวมทั้งการดำเนินการตามสิทธิเรียกร้อง การใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

4. บริษัทฯ อยู่ในระหว่างรอการยืนยันความถูกต้องของหลักการในการปฏิเสธคำขอคัดค้านให้มีการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ทำให้เข้าใจผิด

7. สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

ท่านมีสิทธิยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ ผู้ประมวลผลข้อมูล พนักงาน หรือผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่นๆ ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ท่านสามารถขอเพิกถอนคำยินยอมของท่านได้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม เว้นแต่บริษัทฯ จะมีฐานทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของท่าน

หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับวิธีที่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ มีหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ตลอดเวลา โดยทำตามขั้นตอนตามรายละเอียดที่ปรากฎภายใต้หัวข้อ “การใช้สิทธิของท่าน”

การใช้สิทธิของท่าน

ในการใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดการติดต่อของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร” ตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ และหากท่านร้องขอ บริษัทฯ จะขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่าน (หากจำเป็น) และให้ข้อมูลที่จะช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจคำขอของท่านดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถตอบกลับตามคำขอของท่านได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอของท่าน

บริษัทฯ มีสิทธิทั้งปวงและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตอบรับเพื่อดำเนินการตามคำขอหรือปฏิเสธคำขอของท่าน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านในกรณีที่ท่านยื่นคำขอมากกว่า 3 คำขอติดต่อกันภายในระยะเวลา 10 วันทำการ หรือในกรณีที่ท่านยื่นคำขอนั้นมากเกินไปอย่างที่เห็นได้ชัด หรือปราศจากเหตุอันควร อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งการปฏิเสธและเหตุผลในการปฏิเสธให้ท่านทราบ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฎภายใต้หัวข้อ “ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร”

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด

ระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมักจะสอดคล้องกับระยะเวลาของอายุความและระยะเวลาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย โดยจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเกินกว่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ให้มีการรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ จะได้ กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งในหลายๆ กรณีอาจนานถึง 11 ปีหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่านสิ้นสุดลง

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย หรือในกรณีที่สิทธิเรียกร้องหรือการร้องเรียนที่มีขึ้นอยู่แล้วทำให้บริษัทฯ ยังคงต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเป็นการเก็บข้อมูลด้วยเหตุผลทางกฎระเบียบ หรือทางเทคนิค และหากบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่านี้ บริษัทฯ ยังคงปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป

บริษัทฯ จะลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุชื่อเจ้าของข้อมูลได้เป็นการถาวร หรือโดยประการอื่นเพื่อกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือเมื่อบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามคำขอของท่านให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่อยู่ที่ปรากฏในภายใต้หัวข้อ “ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร”

การตลาดและสิทธิพิเศษ (Marketing and privilege)

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของการให้สินค้าและ/หรือบริการเพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจเป็นประโยชน์กับท่าน และ อาจมีการติดต่อท่านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือที่มีอยู่ให้ท่านทราบ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทคู่ค้าทราบเพื่อบริษัทดังกล่าวสามารถแจ้งผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ท่านทราบผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ โดยการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความและรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดต่อท่าน หรือหากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลใดๆ ข้างต้นอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ทุกเมื่อ โดยดำเนินการตามขั้นตอนตามรายละเอียดที่ปรากฎภายใต้หัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ”

ความมั่นใจในความปลอดภัย

ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย บริษัทฯ มีการใช้มาตรการต่างๆ ซึ่งรวมถึงเข้ารหัส (encryption) และการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในป้องกันการรั่วไหล่ของข้อมูล และในการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ มีการรักษา และปรับขั้นตอนและมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น ๆ และให้การรักษาความลับของข้อมูล ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน และความยืดหยุ่นในการประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการป้องกันการสูญหาย และการเก็บรวบรวม การเข้าถึง การใช้ การดัดแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะมีการนำมาตรการต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ มาใช้กับการประมวลผลข้อมูลทุกประเภท ไม่ว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบเอกสาร

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่เราจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน, แท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้หลายประเภทซึ่งประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงตามที่ระบุในรายการต่อไปนี้

คุกกี้จำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งานและความสมบูรณ์ของฟังค์ชันการใช้งาน ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์ สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือทำให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

เว็บไซต์ จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ทั้งนี้ การจัดวางคุกกี้ประเภทนี้ลงในอุปกรณ์ของท่านจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

คุกกี้การใช้งาน (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์ สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์ สามารถจดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บ ในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์ อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้เราสามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้ใช้งานมีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่เรา ช่วยให้เราสามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของเราเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

คุกกี้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ส่วนใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ ไม่สามารถใช้งานได้

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหากมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

บริษัท สมาร์ทเวลฟ์เมดเทค จำกัด

เลขที่ 66, ซอยบางนา-ตราด 13, บางนาเหนือ, บางนา, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 10260

อีเมลล์ smartwelf.medtech@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุ้กกี้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายการใช้คุกกี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ในอนาคต ทั้งนี้ตามความเหมาะสมและภายใต้กฎหมาย โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

ให้ประกาศฯฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอน